Ribeye1
Ribeye3-2
cook-your-steak-cta

USDA Boneless Ribeye – Thịt Đầu Thăn Ngoại Bò Mỹ Loại Choice

Rare: 110°-120° F
Medium rare: 120°-130° F
Medium: 130°-140° F

Giá: Liên hệ

Danh mục: