SƯỜN BÒ MỸ CHỮ T LOẠI WAGYU (American Wagyu Black Grade T-Bone)

Recommended Internal Cooking Temps:
Rare – 120°-125°
Medium Rare – 130°-135°
Medium – 140°-145°
Medium Well – 150°-155°
Well Done – 160° and above

Giá: Liên hệ

 

Danh mục: