111 (1)
4c45ebf9d95732b59b97a3a8253cf42f
Boiled_Scallop_Meat.25834438_std

SÒ ĐIỆP NHẬT

  • Sò Điệp Nguyên Vỏ Nhật ( Hokaido)
  • Size S: 9 pcs – 11 pcs per kg.
  • Size M: 4pcs -6pcs per kg
  • Giá: Liên hệ