images (1)
tải xuống
tải xuống (2)

AUST. LAMB RACK STANDARD / SQUARE CUT – Sườn Cừu Úc Nguyên Bẹ

Liên hệ: 0902 56 77 93