Boneless Collar – Nạc dăm

  • Gói 500g – 1kg
Danh mục: