3787-1709860
3787-1452125

AUST. LAMB LEG BONEIN CHUMP OFF – Đùi Cừu Úc Không Xương

Liên hệ: 0902 56 77 93